داوران جشنواره

  • چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۶
  • چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۶
  • چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۶
  • چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۶
  • چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۶
  • سه شنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۶