جوایز

جوایز

جشنواره-

  • درج در يکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ - ۲۳:۲۳:۰۰

جوایز:

   بخش عکاسی

      نفر اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 40/000/000 ریال جایزه نقدی

 نفر دوم:  دیپلم افتخار و مبلغ 30/000/000  جایزه نقدی

 نفر سوم: دیپلم افتخار و مبلغ20/000/000 ریال جایزه نقدی

 برگزیده بخش مجموعه عکس: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ  50/000/000 ریال جایزه نقدی

 بخش مردمی

      نفر اول: دیپلم افتخار و مبلغ 15/000/000 ریال جایزه نقدی

      نفر دوم: دیپلم افتخار و مبلغ 10/000/000  جایزه نقدی

      نفر سوم: دیپلم افتخار و مبلغ 5/000/000 ریال جایزه نقدی

 بخش کارتون

          نفر اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 40/000/000 ریال جایزه نقدی

      نفر دوم: دیپلم افتخار و مبلغ 30/000/000  جایزه نقدی

      نفر سوم: دیپلم افتخار و مبلغ20/000/000 ریال جایزه نقدی